Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului legislatie doctrina jurisprudenta

Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului legislatie doctrina jurisprudenta

Editura UNIVERSUL JURIDIC Anul aparitiei 2008 Nr.pagini 304 ISBN 978 973 127 056 2 Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului legislatie. doctrina. jurisprudenta Oliviu PuiePornind de la obligatiile asumate de statul roman dupa integrarea in Uniunea Europeana, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, in domeniul politicii amenajarii teritoriului si a urbanismului, precum si de la complexitatea acestei problematici, volumul de fata intitulat Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului. Legisla£ie. Doctrina. Jurisprudenta, isi propune o analiz€Ädetaliat€Ä a reglement€Ärilor juridice incidente ̨n aceast€Ä materie, prin raportare la dispozi£iile constitu£ionale, ale Conven£iei europene a drepturilor omului, ale celorlalte reglement€Äri ̨n materie, precum Ùi a doctrinei Ùi jurispruden£ei ̨n materie. O aten£ie deosebit€Ä se acord€Ä ̨n cuprinsul volumului problematicii autoriz€Ärii execut€Ärii lucr€Ärilor de construire, regimului juridic al propriet€Ä£ii imobiliare ̨n acest domeniu complex exproprieri, na£ionaliz€Äri, confisc€Äri, terenuri proprietate de stat atribuite pentru edificarea de construc£ii etc., precumÙi publicit€Ä£ii imobiliare ̨n materia amenaj€Ärii teritoriului Ùi a urbanismului. Apreciem c€Ä acest volum va constitui un instrument util de lucru Ùi studiu, atÌ¢t pentru studen£ii care studiaz€Ä aceast€Ä disciplin€Ä din planul de ̨nv€Ä£€ÄmÌ¢nt, cÌ¢t Ùi pentru cadrele didactice universitare, avoca£i, consilieri juridici, judec€Ätori, practicieni ai dreptului sau alte persoane interesate care ̨Ùi desf€ÄÙoar€Ä activitatea ̨n acest domeniu. CAPITOLUL I Reglement€Äri juridice incidente ̨n domeniul amenaj€Ärii teritoriului si a urbanismului privitoare la documenta£iile care stau la baza emiterii autoriza£iei de construiredesfiin£are Sec£iunea I Regulamentul general de urbanismSec£iunea II Regulamentul local de urbanismSec£iunea III Documenta£iile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Principii generale. ConceptSec£iunea IV Activit€Ä£i de amenajare a teritoriului si urbanismSec£iunea V Atribu£ii ale administra£iei publice ̨n materia amenaj€Ärii teritoriului si a urbanismuluiSec£iunea VI Documenta£ii de amenajare a teritoriului si urbanismSec£iunea VII Participarea popula£iei la activit€Ä£ile de amenajare a teritoriului si de urbanismSec£iunea VIII Urm€Ärirea aplic€Ärii documenta£iilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate CAPITOLUL II Autorizarea execut€Ärii construc£iilor Sec£iunea I PreliminariiSec£iunea II Procedura de ob£inere a autoriza£iei de construireSec£iunea III Reguli de ocupare a terenurilor din intravilanul localit€Ä£ilor pentru autorizarea execut€Ärii construc£iilorSec£iunea IV Reguli de ocupare a terenurilor situate ̨n extravilanul localit€Ä£ilorSec£iunea V Autoriza£ia de construireSec£iunea VI Reguli instituite prin dispozi£iile codului civil privind amplasarea construc£iilor, planta£iilor, zidurilor si gardurilorSec£iunea VII Sanc£iunile contraven£ionale si penale aplicabile ̨n materia amenaj€Ärii teritoriului si a urbanismuluiSec£iunea VIII Obliga£ii ale beneficiarului si emitentului autoriza£iei de construire dup€Ä ob£inerea autoriza£iei de construireSec£iunea IX Obliga£ii ale proprietarilor de locuin£e constitui£i ̨n asocia£ii de proprietari asupra locuin£elor dobÌ¢ndite si a altor spa£ii de£inute ̨n proprietate indiviz€ÄSec£iunea X Obliga£ii ale proprietarilor de locuin£e si a asocia£iilor de proprietari asupra locuin£elor sau altor spa£ii afectate de seisme CAPITOLUL III Regimul juridic al dreptului de proprietate asupra imobilelor ̨n materia amenaj€Ärii teritoriului si a urbanismului Sec£iunea I Considera£ii preliminareSec£iunea II Reglementarea juridic€Ä actual€Ä a dreptului de proprietate asupra terenurilor si construc£iilor cu inciden£€Ä ̨n materia amenaj€Ärii teritoriului si a urbanismuluiSec£iunea III Regimul juridic al terenurilor proprietate de stat atribuite pentru edificarea de construc£ii prin acte normative anterioare intr€Ärii ̨n vigoare a Constitu£iei din anul 1991 si a celei revizuite ̨n anul 2003, a Legii nr. 181991 si a altor acte normative speciale adoptate ̨n aplicarea dispozi£iilor constitu£ionale. Regimul juridic al acestor terenuri ̨n contextul dispozi£iilor constitu£ionale, a Legii nr. 181991 a fondului funciar republicat€Ä si a altor acte normative specialeSec£iunea IV Dreptul de proprietate asupra locuin£elor si terenurilor aferente acestora dobÌ¢ndite ̨n condi£iile Legii nr. 1121995 pentru reglementarea situa£iei juridice a unor imobile cu destina£ia de locuin£€Ä trecute ̨n proprietatea statuluiSec£iunea V Dreptul de proprietate asupra locuin£elor, spa£iilor cu alt€Ä destina£ie decÌ¢t cea de locuin£€Ä si terenurilor aferente acestora, dobÌ¢ndite ̨n condi£iile Decretului lege nr. 611990, a Legii nr. 851992 republicat€Ä privind vÌ¢nzarea de locuin£e si spa£ii cu alt€Ä destina£ie construite din fondurile statului si din fondurile unit€Ä£ilor economice sau bugetare de stat si a altor acte normative specialeSec£iunea VI DobÌ¢ndirea dreptului de proprietate asupra construc£iilor prin accesiunea imobiliar€Ä artificial€Ä reglementat€Ä de dispozi£iile Codului civilSec£iunea VII Regimul juridic al unor bunuri preluate abuziv de stat ̨n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 potrivit Constitu£iei RomÌ¢niei din 1991 si a celei revizuite prin Legea nr. 4292003, a Conven£iei europene a drepturilor omului si a actelor normative cu caracter reparator adoptate ̨n aplicarea dispozi£iilor constitu£ionale, cu inciden£€Ä ̨n materia amenaj€Ärii teritoriului si a urbanismuluiSec£iunea VIII Regimul juridic al unor bunuri apar£inÌ¢nd regiilor autonome Ùi societ€Ä£ilor comerciale cu capital de statSec£iunea IX Publicitatea imobiliar€Ä ̨n materia amenaj€Ärii teritoriului Ùi a urbanismului

Pret:  LEI 30.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului legislatie doctrina jurisprudenta LEI 30.00 Viziteaza Magazin